Privacyverklaring

Privacy-verklaring 

Remindset, gevestigd aan Vlinderlaan 171 te Son en Breugel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

Vlinderlaan 171 5691 RZ Son en Breugel

+31 (0)6 39 54 96 36

info@remindset.nl 

www.remindset.nl

Lisette de Wit is de Functionaris Gegevensbescherming van Remindset. Zij is te bereiken via bovengenoemde contactgegevens. 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Remindset verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

– Voor- en achternaam 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

Naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres worden alleen opgeslagen als je mij deze gegevens zelf aanlevert via telefonisch contact en/of e-mail. 

De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de grondslag categorie “gerechtvaardigd belang van de organisatie”.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 

Remindset verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van jouw betaling (grondslag: gerechtvaardigd belang).

– Verzenden van eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder (grondslag: jouw toestemming). 

– Je te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te   kunnen voeren (grondslag: gerechtvaardigd belang). 

– Remindset verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte (grondslag: wettelijke verplichting). 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Remindset neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar 

Remindset bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen: 

Naam, Adres, Telefoon, E-mailadres en inhoud van de e-mail of briefcommunicatie, tot 1 jaar na laatste contact met jou. Reden is het mogelijk maken van een reactie van ons aan jou. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Remindset verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Remindset en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@remindset.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Remindset wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig 

Remindset neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@remindset.nl.